Värmdö kommun utökar vattenrestriktionerna på Sandhamn

Värmdö kommun har utökat vattenrestriktionerna - från den 1 maj till 30 september är det förbjudet att vattna med slang, spola av båtar med slang samt att fylla upp pooler. Restriktionerna gäller Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Beslutet gäller åren 2017, 2018 och 2019.

Restriktionerna införs på grund av att vattenförbrukningen närmat sig maxuttaget enligt vattendomen för Sandhamns vattentäkt. Vattendomens årliga maxvärde om 90 000m3 anses räcka för framtida behov och 2016 togs det totalt ut 56 000m3. Men dygnsuttaget under ca 10 dygn i högsäsong (troligen tre helger i mitten av juli) har de senaste åren närmat sig maxgränsen om 500m3/dygn vilket är oroväckande. Vid mätningar har noterats ett något förhöjt kloridvärde som tyder på en liten saltvatteninträngning. Om betydande saltvatteninträngning sker kan Sandöns vattentäkter förstöras för många år framåt.

Den stora förbrukningsökningen i juli beror enligt Värmdö Kommun framförallt på att sommarboende på ön sommartid vattnar sina gräsmattor, samt fritidsbåtarnas uttag av vatten. Den påverkas även av anslutningen av fastigheterna i Trouville liksom den nytillkomna bebyggelsen på Telegrafholmen och Sandöhöjden. De nu utökade restriktionerna är enligt Värmdö kommun nödvändiga. 

Det bör noteras i sammanhanget att i den detaljplaneprocess som föregick bygglovet för de nya bostadshusen på Sandhamnshöjden ingick en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlade vattenfrågan. Där ansågs att exploateringen var förenlig med gällande miljömål, lagar och förordningar. Konsekvenserna för vattentillgången bedömdes då som små.

Ett antal åtgärder har påbörjats och genomförts på ön. Bl a har KSSS/Viamare installerat snålspolande duschar och toaletter samt satt tryckknappsventiler på slangar till båtarna för en begränsning av 10 l/tryck. Vidare sänder Seglarhotellet numer all tvätt till fastlandet.

Vi behöver dock alla vara försiktiga under sommarmånaderna och dra vårt strå till stacken.

Sommarsäsongen har inletts och styrelsen arbetar med ett antal ärenden som kommer att bidra till att ön och byn kan fortsätta vara en attraktiv skärgårdsmetropol både för besökare, boende och verksamma.  

Med tillönskan om en riktigt fin sommar!

Svante Berg/ordförande